Het projectteam bestaat uit medewerkers van de Radboud Universiteit Nijmegen, Wageningen Environmental Research, EurECO, Infram, STOWA en JMCWebdesign.

Om scherp te krijgen wat de waterschappen verlangen van Handreiking Grasbekleding 1.0 zijn door Infram vier werksessies georganiseerd waarvoor alle waterschappen zijn uitgenodigd. De respons is gebruikt ter aanvulling van de verschillende onderwerpen in de handreiking. De overige teksten zijn tot stand gekomen in een samenwerkingsverband waarin de expertise van alle betrokken partijen tot zijn recht is gekomen.


Gebruikersgroep

De volgende collega’s van waterschappen (leden Expertteam Grasbekleding STOWA) namen deel aan de gebruikersgroep:

  • André Smeets, Waterschap Limburg
  • Ernst Jonker, Waterschap Scheldestromen
  • Hanneke Kloosterboer, Waterschap Aa en Maas
  • Johan Elshof, Waterschap Drents Overijsselse Delta
  • Margriet Kleiman, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  • Peter Boone, Waterschap Vallei en Veluwe
  • Stefan Loosen, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard
  • Wim Cornelisse, Waterschap Rivierenland

Nog een groot aantal andere collega’s van waterkeringbeherende organisaties hebben meegedacht, meegeschreven en meegewerkt.

Onze hartelijke dank daarvoor!

Werksessie Kennisdag 2017

Werksessie Kennisdag 2017


Projectteam

De volgende teamleden schreven aan de Handreiking 1.0.

Alida Galema, Infram

Alida Galema,
Infram

Alida is als adviseur waterkeren actief op de gehele waterkeringscyclus. Van het uitvoeren van een onderzoek (zoals golfoverslagproeven), het toetsen en versterken van keringen tot het beheer en onderhoud. Hierdoor kan ze goed de integraliteit tussen verschillende onderdelen bewaren en de gehele waterkeringscyclus overzien.

“Met de handreiking grasbekleding hoop ik dat de kennis en informatie die er in den lande te vinden is op een laagdrempelige manier toegankelijk wordt”.

Carla Grashof, Wageningen Environmental Research

Carla Grashof,
Wageningen Environmental Research

Sinds 1996 werkzaam als landschapsecoloog en betrokken bij projecten rond (groene) infrastructuur zoals dijken en bermen. Zij richt zich op vegetaties die meerdere doelen dienen, zoals natuur, veiligheid, klimaatadaptatie en beleving. Ze is bij Wageningen Environmental Research (Alterra) contactpersoon voor projecten en vragen rond waterveiligheid op dijken.

“Ik hoop dat de handreiking een bruikbare bundeling en vertaling biedt van de kennis van de betrokken partners en een goed forum wordt om nieuwe kennis en ervaringen met elkaar te delen”.

Cyril Liebrand, EurECO

Cyril Liebrand,
EurECO

Bioloog (studie RU Nijmegen). Sinds 1985 ‘in de dijken’. Van 1985 tot 1996 als dijkenonderzoeker aan de Wageningen Universiteit, van 1996 tot nu via eigen adviesbureau EURECO. In 1999 gepromoveerd op proefschrift Restoration of species-rich grasslands on reconstructed river dikes. Bij drie waterschappen betrokken geweest bij 3 rondes van de wettelijk verplichte toetsing van de primaire waterkeringen en bij alle drie de waterschappen een monitoringsyteem voor dijken opgezet en meermalen uitgevoerd.

“Ik hoop en verwacht dat de dijken prima kunnen functioneren met meerdere functies. Als bioloog streef ik naar een zo goed mogelijke combinatie van de waterstaatkundige en de ecologische functie.”

Hans de Kroon, Radboud Universiteit Wageningen

Hans de Kroon,
Radboud Universiteit Wageningen

Hans de Kroon is hoogleraar Plantenecologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij werkt met zijn team reeds vele jaren aan de beworteling
van graslandplanten en wil begrijpen hoe hun onderlinge interacties bijdragen aan het in stand houden van soortenrijke vegatatie. Van hier
uit is hij geinteresseerd geraakt in dijkbekleding, en met name hoe de huidige kennis ingezet kan worden bij aanleg en onderhoud van sterke
bloemrijke dijken.

“Het is fantastisch om in deze Handreiking onze wetenschappelijke inzichten en methodieken te vervlechten met de praktijk van het beheer”

Jaap Bronsveld, Waterschap Rivierenland / STOWA

Jaap Bronsveld,
Waterschap Rivierenland / STOWA

Sinds 1995 werkzaam rond dijken: eerst betrokken bij dijkversterkingsprojecten, daarna bij het beheer en onderhoud van waterkeringen. Voorzitter van het experteam grasbekleding van de Digigids, en trekker van het netwerk dijkbeheerders. Sinds 2017 voor één dag in de week grasregisseur bij STOWA om de landelijke lijntjes rond grasbekledingen aan elkaar te knopen.

“Ik hoop in de Handreiking kennis en praktijk bij elkaar te brengen. Mijn persoonlijke doel voor de Handreiking is dat elke alinea, elke zin en elk woord betekenis heeft voor het dagelijkse werk van de dijkbeheerder.”

Marije de Gruiter, Infram

Marije de Gruiter,
Infram

Marije heeft veel kennis en ervaring met assetmanagement van infrastructuur en waterkeringen. Haar kennis is gebruikt om de relevante informatie bij de beheerder op te halen en te verwerken in de handreiking.

“Ik hoop dat men met de handreiking Grasbekleding in staat is om vanuit de verschillende functies de grasbekleding te bekijken en deze te integreren tot een multifunctionele waterkering.“

Nils van Rooijen,
Radboud Universiteit

Ecoloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Nils promoveerde in 2017 aan de RU en de KULeuven op de rol van biodiversiteit in het functioneren van ecosystemen. Hierbij verzamelde , combineerde en analyseerde hij gegevens op verschillende schalen en werd hij gegrepen door de kennis die verborgen zit in ‘Big data’. Na zijn promotie heeft hij zich gestort bestuderen van de Nederlandse dijken. Door meer te weten te komen over de ecosysteemprocessen die hier spelen, kunnen we dijken klaar maken voor de toekomst. Naast wetenschappelijk onderzoek is Nils betrokken bij initiatieven ter bevordering en bescherming van de Nederlandse biodiversiteit.

“De Handreiking combineert alle ervaringen en kennis die er op de Nederlandse dijken zijn opgedaan en levert daarmee krachtige onderbouwingen en nieuwe inzichten”

Wouter Mugge, Infram

Wouter Mugge,
Infram

Als adviseur bezig geweest met het organiseren en uitwerken van de werksessies met waterkeringbeheerders. Daarnaast geschreven aan verscheidene hoofdstukken om daarmee de interne kennis van Infram op het gebied van grasbekleding in de handreiking te verwerken.

“Ik hoop dat de handreiking in de toekomst als handvat kan dienen voor een ieder (van bestuurders tot aannemers) die zich bezig houdt met de aanleg, beheer en onderhoud van de grasbekleding op de dijken en daarmee een bijdrage levert aan de waterveiligheid van Nederland.”