De Handreiking Grasbekleding stelt kennis over de grasbekleding van waterkeringen nu gebundeld beschikbaar.

Met de introductie van het nieuwe beoordelingsinstrumentarium WBI2017, de ontwikkeling rond bloemrijke veilige dijken en de vele onderzoeken aan grasbekledingen in Nederland, groeide de behoefte aan een online-platform waarbij op een laagdrempelige wijze waterkeringbeheerders, projectmedewerkers en ecologen verschillende soorten kennis kunnen bundelen en ontsluiten.

STOWA en Rijkswaterstaat – Water, Verkeer en Leefomgeving hebben deze vraag opgepakt binnen het gezamenlijke programma Professionalisering Inspectie Waterkeringen (PIW). Met als resultaat de eerste digitale handreiking Grasbekleding, die op een moderne manier de gelegenheid biedt doorlopend de laatste inzichten en ontwikkelingen te delen.

We hopen dat dit platform bijdraagt aan een verdergaande professionalisering en praktische samenwerking van waterkeringbeheerders.


Deze digitale Handreiking Grasbekleding 1.0 biedt via een aantal herkenbare menu’s informatie aan de beheerders die kan worden gebruikt bij het beoordelen, monitoren, beheren en onderhouden van de grasbekledingen en maakt hierin helder onderscheid tussen oude en vigerende normen. De handreiking biedt een goed fundament om verder uit te bouwen door zowel nieuwe kennis als praktijkervaring te delen. Daarnaast kunnen waterkeringbeheerders binnen deze ontwikkeling ook nieuwe gezamenlijke onderzoeksvragen formuleren en beleggen. Binnen de handreiking worden praktijkgerichte documenten aangeboden die beheerders kunnen gebruiken bij het dagelijks werk.

Er is de afgelopen decennia veel literatuur en praktijkkennis beschikbaar gekomen over het beheer van grasbekleding die een schat aan gedetailleerde en specialistische kennis bieden. Voor de medewerkers van waterkeringbeheerders was die informatie soms niet goed vindbaar of soms slecht hanteerbaar. Deze handreiking combineert de specialistische, wetenschappelijke kennis èn de beheerderskennis tot een begrijpelijke en praktijkgerichte bron van informatie voor elk type medewerker.

Deze eerste 1.0-versie van de handreiking biedt een opmaat naar een versie 2.0 waarin kennisleemtes die nog bestaan, worden ingevuld. Deze handreiking heeft daarom ook ontwikkelpotentie; het is geen statisch document maar stelt de gebruikers in staat om ‘state of the art’ informatie op te laten nemen en direct te delen.

De vegetatiebeschrijving in de handreiking is gebaseerd op de inzichten die zijn herleid uit de grote hoeveelheid data die de afgelopen decennia op een groot aantal waterkeringen is ingewonnen. De analyse van vegetatiemonitoringsgegevens toont een aantal duidelijke verbanden aan tussen abiotische factoren op de waterkeringen en de samenstelling van de vegetatie. Aan de hand van o.a. bodemonderzoeken kunnen de waterkeringbeheerders meer gerichte maatregelen treffen.

In deze versie van de handreiking is het nog niet mogelijk gebleken een relatie te leggen tussen bloemdijken en het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium. De kennis hiervoor ontbrak gewoon. Het consortium ‘Future Dikes’ heeft hiervoor een onderzoeksvoorstel ingediend.

De Handreiking Grasbekleding vindt zijn oorsprong in vragen vanuit het programma Professionalisering Inspectie Waterkeringen van STOWA en RWS.

(21 maart 2018)

Joost Buntsma STOWA

Joost Buntsma,
STOWA

Roeland Allewijn RWS

Roeland Allewijn,
Rijkswaterstaat