Naast de wettelijk beschermde plantensoorten komen er ook nog vele in Nederland zeldzame en bedreigde planten soorten voor op dijken. Bijvoorbeeld in het dijktraject Weurt-Winssen ten westen van Nijmegen zijn tussen 1995 en 2015 volgens de toen geldende wetgeving in totaal 48 beschermde, bedreigde en zeldzame plantensoorten aangetroffen. We gaan onderstaand in op:

  • Beschermde soorten
  • Rode lijstsoorten

Op een andere pagina gaan we in op het beheer van beschermde en bedreigde soorten.


Beschermde soorten

Op dijken komen wettelijk beschermde dier- en plantensoorten voor. Sinds 2017 geldt hiervoor de Wet natuurbeheer (Wnb), waarin een lijst is opgenomen van beschermde soorten.

In het Nederlandse Soortenregister staat per soort een beschrijving met daarbij de beschermingsstatus.

Rode lijst

Veel zeldzame soorten op dijken staan op de Rode Lijst van bedreigde plantensoorten. Een Rode lijst is een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dit wordt bepaald op basis van zeldzaamheid en/of negatieve trend. De lijsten worden periodiek vastgesteld door de Minister van Economische Zaken. De Minister bevordert onderzoek en werkzaamheden nodig voor bescherming en beheer. Rode lijsten hebben geen juridische status. Voor vegetatie zijn er twee lijsten beschikbaar: voor mossen en voor vaatplanten.