Onderstaand gaan we in op:

 • Exoten, omdat een aantal probleemsoorten behoort tot de invasieve exoten.
 • Per probleemsoort is meer informatie op aparte pagina’s te vinden. Op die andere pagina’s beschrijven we systematisch:
  • kenmerken
  • problematiek
  • bestrijdingsmethoden
  • wettelijk kader
  • melden nieuwe vindplaatsen.

Exoten

Exoten zijn uitheemse soorten die opzettelijk of per ongeluk door de mens zijn ingevoerd in een gebied voorbij de grenzen van hun natuurlijke areaal. Zie Staatsblad, Besluit van 5 maart 2016, houdende voorschriften ter uitvoering van verordening (EU) nr. 1143/2014 (Besluit uitvoering Europese exotenverordening). Exoten die zich snel verspreiden en grote ongewenste ecologische of maatschappelijke effecten hebben worden invasieve exoten genoemd. Ook inheemse soorten die woekeren in nieuwe gebieden binnen hun natuurlijke areaal worden invasief genoemd (Verbrugge et al., 2016).

Exoten hebben nog geen natuurlijke vijanden en nog weinig of geen last van ziekteverwekkers en kunnen daardoor gemakkelijk in aantal toenemen, vaak ten koste van de aanwezige inheemse plantensoorten. In de buurt van bebouwing neemt de aanwezigheid van exoten vaak toe doordat de planten vaak uit tuinen groeien (“ontsnappen”) of doordat eigenaren tuinafval dumpen op waterkeringen.

Voor een aantal exoten is het daarom toegestaan gewasbeschermingsmiddel in te zetten. Bekende exoten op waterkeringen zijn:

 • Reuzenberenklauw
 • Japanse duizendknoop
 • Reuzenbalsemien