De waterkeringbeheerder heeft de verantwoordelijk om de waterkeringen binnen het beheergebied aan de wettelijke veiligheidsnormen te laten voldoen. Om hier goed invulling aan te kunnen geven, moet de waterkeringbeheerder continu inzicht hebben in de feitelijke toestand van de waterkering. De zorgplicht beschrijft de vereisten voor de inspectie. De Handreiking Inspecties Waterkeringen 2012 (STOWA, 2012) benoemt ook het toezicht op de werkzaamheden als een vereiste. Monitoring wordt als beheeractiviteit niet ergens voorgeschreven maar is een waardevol instrument om de ontwikkeling van de grasbekleding te volgen en beschrijven. De beoordeling is een wettelijke plicht vanuit het WBI2017, de beheerder kan de monitorings- en inspectieresultaten hiervoor gebruiken.

De waterkeringbeheerder voert de volgende activiteiten uit om inzicht te hebben in de kwaliteit van zijn grasbekleding.

Dit menu gaat in op:

  • Inspectie om te bepalen waar hij onderhoud moet uitvoeren op korte of lange termijn.
  • Beoordeling van de grasbekleding om aan zijn wettelijke verplichting te voldoen.
  • Monitoring om de ontwikkeling van de vegetatie te onderzoeken en de realisatie van beleidsdoelstellingen te volgen.
  • Toezicht om te kijken of onderhoudsnemers zich houden aan de bepalingen uit een contract en of onderhoudsplichtigen voldoen aan de bepalingen uit de Keur en de Legger.

Inspectie